Do you need a Backyard Plan?

Do you need a Backyard Plan?